כללי הבוררות – היי-טק

הסכסוך שבין הצדדים יתנהל במסגרת המוסד הישראלי לבוררות עסקית, על -פי כללי הבוררות של המוסד בשינויים המפורטים במסמך זה להלן:

  1. לפני תחילת הליך הבוררות יוצע לצדדים הליך גישור במסגרת המוסד לבוררות עסקית, תוך הסבר על מהותו של ההליך. במקרה של אי הסכמה להליך גישור, או במקרה שהצדדים לא הגיעו להסכמות בגישור – ימונה בורר
    ליישוב הסכסוך. הבורר ייבחר על ידי הצדדים ובהעדר הסכמה על זהות הבורר – ימונה הבורר על ידי נשיא המוסד לבוררות עסקית מתוך רשימת הבוררים המצורפת להסכם זה.
  2. הבורר יהא רשאי למנות מומחה מתוך רשימת המומחים המצורפת להסכם זה או מומחה אחר ככל שיידרש, לאחר התייעצות עם הצדדים. איגוד ההיי – טק הישראלי יספק רשימת מומחים ויפעל מול רשות החדשנות לספק  לעדכן את רשימת המומחים מעת לעת. הבורר יהא רשאי למנות מומחה כאמור, בין כיועץ ובין לצורך מתן חוות-דעת מקצועית. התשלום למומחה ישולם באופן שווה בין הצדדים.
  3. עם מינוי הבורר תיקבע באופן מידי ישיבה מקדמית ובה יקבע הבורר את לוחות הזמנים והמועדים לניהול הבוררות. ישיבה מקדמית נוספת תתקיים תוך 30 יום מיום הגשת כתב הטענות האחרון ובה ייקבעו מועדים לשמיעת ההוכחות ברצף בתוך 6 חודשים ממועד הישיבה. לכל צד תהיה אפשרות לבקש עד שתי דחיות בדיונים במהלך ניהול הבוררות, מבלי שתהיה חריגה מלוחות הזמנים שנקבעו לסיום הבוררות. הצדדים מביעים בזאת את רצונם
    להקפדה על לוחות הזמנים, לרבות דחיית בקשות להארכות מועד שהבורר מצא שאינן מציגות טעם מיוחד לדחייה. בוררות לא תימשך מעבר לשנה, מיום הגשת כתב הטענות האחרון ועד למתן פסק הבוררות, אלא במקרים חריגים ויוצאי דופן, כפי שיקבע הבורר באישור נשיא המוסד לבוררות.
  4. הצדדים מתחייבים לנהוג בדרך ארץ ובכבוד הדדי. הצדדים מקנים סמכות לבורר להטיל הוצאות על אחד הצדדים או ב”כ במקרה בו מצא הבורר כי אותו אדם התנהג בדרך מבישה או הפריע בדרך אחרת לדיונים, וזאת לאחר שהתריע על כך בפני אותו אדם. ההוצאות כאמור בסעיף זה ישולבו במסגרת פסק הבוררות.

 

נוסח סעיף בוררות מוצע בהסכמים של חברי איגוד ההיי-טק: “כל סכסוך בקשר עם הסכם זה יימסר לבוררות במוסד הישראלי לבוררות עסקית, שתתנהל על פי כללי הבוררות בתחום ההיי-טק”.